นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

โอเค สล็อต (OK SLOT) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อบังคับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

 • การสมัครสมาชิก
 • โทรศัพท์
 • ข้อความ (SMS)
 • การสนทนาผ่านโปรแกรมไลน์ออฟฟิตเชี่ยว

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น เช่น เสิร์ชเอนจิน โซเชียลมีเดีย หน่วยงานราชการ บุคคลภายนอกอื่น ๆ เป็นต้น

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของสมาชิกและผู้เยี่ยมชมฉบับนี้ จัดทำขึ้นโดย เว็บสล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ okslot.com เนื่องจากเราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะสมาชิก ผู้เยี่ยมชม หรือผู้เข้ามาติดต่อ ของเราเรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บุคลากรทุกคนของเราประมวลผลข้อมูลตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้บังคับกับทุกช่องทางการสื่อสาร ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ ไลน์ออฟฟิตเชี่ยว หรือวิธีการสื่อสารอื่นใด ยกเว้นจะมีการนำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเฉพาะของกรณีนั้น ๆ มาใช้บังคับ

เราอาจดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของข้อบังคับและแนวปฏิบัติของเราทั้งนี้ หากการประมวลผลตามการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากท่าน เราจะขอความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” ตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านที่ท่านได้ให้ไว้แก่เราหรือที่เราได้มาจากแหล่งอื่น เช่น สมุดโทรศัพท์ การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ โดยข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้

 • ข้อมูลระบุตัวตน

ชื่อ นามสกุล อายุ วันเกิด ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง ข้อมูลในเอกสารแสดงตัวตนประเภทอื่นที่ออกโดยราชการ (ยกเว้นข้อมูลอ่อนไหว) และข้อมูลอื่นที่สามารถพิสูจน์รับรองตัวตนของท่านได้ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลระบุตัวตน“)

 • ข้อมูลติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์ส่วนบุคคลหรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล และไอดีแอพพลิเคชั่นไลน์ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลติดต่อ“)

 • ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

รหัสผ่าน ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว ข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และเสียงบันทึกที่ไม่ใช่ข้อมูลอัตลักษณ์เสียง ที่ได้จากกล้องวงจรปิด หรือการบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์มือถือ

 • ข้อมูลอ่อนไหว

ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ หมู่โลหิต ซึ่งโดยปกติแล้วเราไม่ได้มีเจตนาจะประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวของท่าน แต่เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวปรากฏอยู่บนเอกสารแสดงตัวตน เช่น บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง เราจึงอาจปกปิดหรือขอให้ท่านปกปิดข้อมูลอ่อนไหวในเอกสารดังกล่าวเพื่อไม่ให้เราเก็บข้อมูลอ่อนไหวโดยไม่จำเป็น

หากท่านได้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นแก่เราท่านมีหน้าที่ดำเนินการให้แน่ใจว่าท่านสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ และเป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเกี่ยวกับประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้แล้ว

 1. การประมวลผล

เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ โดยเป็นไปตามฐานทางข้อบังคับ เช่น ฐานหน้าที่ตามข้อบังคับ ฐานหน้าที่ตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบของเราหรือฐานความยินยอม ซึ่งหากเราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานความยินยอม ท่านสามารถถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ ตามรายละเอียดในข้อ 6. และ 7. ด้านล่าง ทั้งนี้ การถอนความยินยอมจะไม่มีผลต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานความยินยอมที่ดำเนินการไปแล้วก่อนถอนความยินยอมนั้น

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ ไม่เช่นนั้น เราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ด้านล่างนี้ได้ โดยวัตถุประสงค์ของการประมวลผลรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

 • วัตถุประสงค์เพื่อการให้ข้อมูล

ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อของท่านจะถูกประมวลผลตามฐานหน้าที่ตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยข้อบังคับของเราเพื่อสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ ของเรา เพื่อตอบข้อซักถาม หรือสอบถามความคิดเห็นที่เกี่ยวกับบริการ

 • วัตถุประสงค์เพื่อการร่วมกิจกรรม

ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อของท่านจะถูกประมวลผลตามฐานหน้าที่ตามสัญญา ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยข้อบังคับของเราเพื่อให้ท่านเข้าร่วมกิจกรรม สิทธิพิเศษ หรือโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่เราจัดขึ้น จัดทำบันทึกผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อประมวลหมายเลขประจำตัวของผู้ชนะกิจกรรมและนำเสนอต่อบุคคลภายนอก เพื่อทำการส่งเสริมกิจกรรมและการประชาสัมพันธ์ของเรา

 • วัตถุประสงค์เพื่อความปลอดภัย

ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลเพื่อความปลอดภัยของท่านจะถูกประมวลผลตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยข้อบังคับของเรา เพื่อรักษาระบบความปลอดภัยของเรา ยืนยันตัวตน ยืนยันการทำธุรกรรมทางการเงิน และเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

 1. การเก็บรักษาข้อมูลและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างรอบคอบ โดยใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหายโดยอุบัติเหตุ หรือการใช้งาน การเข้าถึง ความเสียหาย ถูกทำลาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยมาตรการทางกายภาพรวมถึงการกำหนดสิทธิผู้เข้าถึงข้อมูล การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในตู้เก็บเอกสารที่ปิดล็อค และการควบคุมการเข้ามาในสถานที่ที่ใช้เก็บข้อมูล และมาตรการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่ การกำหนดสิทธิผู้เข้าถึงข้อมูล หากเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เราจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที

 1. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเพียงเท่าที่จำเป็นตามสมควรเพื่อปฎิบัติตามวัตถุประสงค์ข้างต้น โดยรวมถึงอายุความที่อาจมีในอนาคต ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่าน เช่น ข้อมูลผู้ชนะในกิจกรรม อาจปรากฎในสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราอยู่ต่อไป หากมีการดำเนินการทางข้อบังคับ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจต้องถูกเก็บรักษาไว้จนกระทั่งการดำเนินการนั้นเสร็จสิ้น ซึ่งรวมไปถึงในกรณีที่มีหรืออาจมีการอุทธรณ์ด้วย และหลังจากนั้นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือทำลายและถูกเก็บไว้เพียงเท่าที่ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกำหนด

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อวัตถุประสงต์ข้างต้น เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แก่บุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น บริษัทแม่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือหรือในกลุ่ม คู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้าง ที่ปรึกษา สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นใดไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชน โดยเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการดำเนินการให้มั่นใจว่าผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีมาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามข้อบังคับ

 1. สิทธิของท่าน

ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ หากท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าว กรุณาติดต่อเราตามที่ระบุไว้ในข้อ 7. โดยเราอาจขอให้ท่านพิสูจน์ยืนยันตัวตนก่อนดำเนินการตามคำขอของท่านเพื่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของท่านเอง

 • สิทธิในการเข้าถึง

ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงหรือขอคัดสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ แต่ทั้งนี้ เราจะให้เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่านั้น ไม่ใช่เอกสารทั้งฉบับ

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบันได้

 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือขอให้เราโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผลบนฐานความยินยอม

 • สิทธิในการคัดค้าน

ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น การทำการตลาดแบบตรง

 • สิทธิในการลบ

ท่านมีสิทธิขอให้เราลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลนิรนามได้ในบางกรณี เช่น ข้อมูลนั้นไม่จำเป็นต้องถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ใดอีกแล้ว หรือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้มาโดยไม่ชอบด้วยข้อบังคับ

 • สิทธิในการจำกัดการใช้

ท่านมีสิทธิในการขอให้จำกัดการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ในบางกรณี เช่น เมื่อเรากำลังพิจารณาคำขอคัดค้านของท่าน หรือเมื่อท่านขอให้จำกัดการใช้แทนการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • สิทธิในการถอนความยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แก่เราเมื่อใดก็ได้ แต่การถอนความยินยอมไม่กระทบถึงการประมวลผลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้น

 1. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัย คำถาม หรือต้องการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามข้อมูลการติดต่อที่หน้าติดต่อเรา หรือคลิกที่นี่